Lijst Kwetsbare soorten

Vervaging van kwetsbare soorten in gegevensleveringen

De NDFF werkt aan een ‘open, tenzij’ databeleid dat uiterlijk in 2024 wordt ingevoerd. In het kader van een vloeiende overgang worden onderdelen daarvan waar mogelijk geïmplementeerd in de huidige praktijk. Een onderdeel waar we voorsorteren op de toekomst betreft de lijst Kwetsbare soorten. Deze lijst geeft invulling aan de ‘tenzij’ voor gevallen waar soortbescherming gebaat is bij geheimhouding in plaats van openbaarmaking van natuurdata. Deze lijst komt voort uit de werkgroep Open data beleid waarin het open data beleid op hoofdlijnen wordt vastgelegd. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt.

De NDFF hanteert de lijst Kwetsbare soorten voor alle typen gegevensleveringen inclusief kosteloze varianten. Als aanvrager van een standaardlevering ziet u alle waarnemingen van taxa op deze lijst standaard op een grof locatieniveau (‘vervaagd’). Vogels worden alleen vervaagd indien er een nest-, foerageer- of territoriumindicatie is. U kunt in het ontvangen databestand zien welke waarnemingen zijn aangepast, daarvoor kunt u terecht in de kolom ‘vervaagd’.

Bekijk hier de Lijst Kwetsbare soorten, d.d. 8-6-2023 (pdf)

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.